Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym:

dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, Finanse i rachunkowość)

e-mail: praktyki_we_werenowska@sggw.edu.pl

dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie)

e-mail: praktyki_we_lukasiewicz@sggw.edu.pl

 

Praktyki stanowią integralną część programu studiów na Wydziale Ekonomicznym SGGW

Cele podstawowe praktyk sprowadzają się do:
– umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania praktycznego);
– pozyskania informacji ekonomiczno-produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
– nabycia niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.

  • Praktyki mogą być realizowane w kraju i zagranicą. Praktyki krajowe (w zależności od kierunku studiów) mogą być realizowane w: bankach i instytucjach parabankowych, firmach produkcyjnych i handlowych prowadzących pełną księgowość, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach centralnych i lokalnych, biurach maklerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, towarowych gospodarstwach rolniczych.
  • Praktyki zagraniczne realizowane mogą być w pozostałych krajach UE, Norwegii, Szwajcarii, USA. Odbywać się mogą we wszystkich wskazywanych powyżej jednostkach.
  • Instytucje (przedsiębiorstwa), w których STUDENCI chcą odbywać praktyki, wskazują sami. Termin składania informacji o miejscu odbywania praktyk ustalają ich Opiekunowie.
  • Na Wydziale Ekonomicznym obowiązuje praktyka zawodowa realizowana w czasie drugiego roku studiów (w dni wolne od zajęć dydaktycznych) lub w okresie wakacyjnym (po 4 semestrze studiów). Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Opiekuna praktyk, może być realizowana w innym terminie.
  • Na poczet obowiązkowych praktyk, przewidzianych w programie studiów, może być zaliczona praca udokumentowana umową o pracę, zlecenie lub dzieło w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub odbywanie stażów organizowanych przez urzędy pracy także może być zaliczone na poczet obowiązkowych praktyk, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

 

Wymagane dokumenty dostarczane przed praktyką:

Wzór podania o uwzględnienie wykonywanej pracy w miejscu zatrudnienia w ramach rozliczenia obowiązkowych praktyk – podanie_uwzglednienie_pracy_2020

Zgoda firmy (instytucji) na odbycie praktyk przez studenta – zgoda_firmy_2020

Wzór umowy o odbycie praktyki (jeśli wymagane) – wzor_umowy_2020

 

Wymagane dokumenty do zaliczenia praktyk z instytucji i przedsiębiorstw nierolniczych na Wydziale Ekonomicznym:

Studenci rozliczający praktyki na podstawie pracy wykonywanej w miejscu zatrudnienia (od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 ta forma zaliczenia praktyk przestanie obowiązywać):

1. Sporządzony „Raport z praktyk” (wersja elektroniczna/papierowa);

Raport z praktyk _ ekonomia

Raport z praktyk _ FiR

Raport z praktyk _ logistyka

Raport z praktyk_Turystyka i Rekreacja

Raport z praktyk _ zarządzanie


2. Wykaz obowiązków w pracy (wersja elektroniczna/papierowa);

3. Prezentacja o przedsiębiorstwie (instytucji) i zadaniach realizowanych w pracy (wersja elektroniczna).

Studenci odbywający praktyki (zgoda i/lub umowa z firmą):

1. Sporządzony „Raport z praktyk” (wersja elektroniczna/papierowa) – wzory jak wyżej.

2. Dziennik praktyk (wersja elektroniczna/papierowa):

Dziennik praktyk strona1

Dziennik praktyk strona2

Dziennik praktyk strona3

3. Zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z opinią (wersja elektroniczna/papierowa).

4. Prezentacja o przedsiębiorstwie (instytucji) i zadaniach realizowanych podczas praktyk (wersja elektroniczna).

5. Arkusz oceny miejsca praktyk (wersja elektroniczna):

Ankieta_oceny_praktyk

 

Uwaga: Rozliczenie praktyk odbywa się na końcu semestru V, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu z „opiekunem” grupy praktykantów.

 

Regulaminy praktyk, na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Ekonomicznego, znajdują się poniżej:

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Turystyka i Rekreacja

Zarządzanie

Ostatnia modyfikacja: 28/04/2021