Praktyki stanowią integralną część programu studiów na Wydziale Ekonomicznym SGGW.

Cele podstawowe praktyk sprowadzają się do:
– umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania praktycznego);
– pozyskania informacji ekonomiczno-produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
– nabycia niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.

Praktyki mogą być realizowane w kraju i zagranicą. Praktyki krajowe (w zależności od kierunku studiów) mogą być realizowane w: bankach i instytucjach parabankowych, firmach produkcyjnych i handlowych prowadzących pełną księgowość, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach centralnych i lokalnych, biurach maklerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, towarowych gospodarstwach rolniczych.

Praktyki zagraniczne realizowane mogą być w pozostałych krajach UE, Norwegii, Szwajcarii, USA. Odbywać się mogą we wszystkich wskazywanych powyżej jednostkach.

Regulaminy praktyk, na poszczególnych kierunkach studiów, znajdują się poniżej:

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Turystyka i Rekreacja

Zarządzanie

 

Opiekun praktyk na Wydziale Ekonomicznym:

dr hab. inż. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

tel: 22 59342 21; 0606124018
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl

Ostatnia modyfikacja: 06/02/2020