Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym:

dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, Finanse i rachunkowość)

e-mail: praktyki_we_werenowska@sggw.edu.pl

dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie)

e-mail: praktyki_we_lukasiewicz@sggw.edu.pl

 

Praktyki stanowią integralną część programu studiów na Wydziale Ekonomicznym SGGW

Cele podstawowe praktyk sprowadzają się do:
– umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania praktycznego);
– pozyskania informacji ekonomiczno-produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
– nabycia niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.

  • Praktyki mogą być realizowane w kraju i zagranicą. Praktyki krajowe (w zależności od kierunku studiów) mogą być realizowane w: bankach i instytucjach parabankowych, firmach produkcyjnych i handlowych prowadzących pełną księgowość, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach centralnych i lokalnych, biurach maklerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, towarowych gospodarstwach rolniczych.
  • Praktyki zagraniczne realizowane mogą być w pozostałych krajach UE, Norwegii, Szwajcarii, USA. Odbywać się mogą we wszystkich wskazywanych powyżej jednostkach.
  • Instytucje (przedsiębiorstwa), w których STUDENCI chcą odbywać praktyki, wskazują sami. Termin składania informacji o miejscu odbywania praktyk ustalają ich Opiekunowie.
  • Na Wydziale Ekonomicznym obowiązuje praktyka zawodowa realizowana w czasie drugiego roku studiów (w dni wolne od zajęć dydaktycznych) lub w okresie wakacyjnym (po 4 semestrze studiów). Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Opiekuna praktyk, może być realizowana w innym terminie.

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRAKTYK ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022:

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK:

Ekonomia 2021

Finanse-i-Rachunkowość 2021

Logistyka 2021

Turystyka-i-Rekreacja 2021

Zarządzanie 2021

Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk:

1. Zgoda praktyki 2021

2. Skierowanie na praktykę 2021

3. Umowa 2021

4a. Dziennik praktyk strona1 2021

4b. dziennik praktyk strona2 2021

5. Raport z praktyk _ ekonomia 2021

5. Raport z praktyk _ FiR 2021

5. Raport z praktyk _ logistyka 2021

5. Raport z praktyk_TiR 2021

5. Raport z praktyk _ Zarządzanie 2021

5a. Prezentacja o instytucji lub jednostce gospodarczej (w wersji elektronicznej).

6. Opinia opiekuna praktyk 2021

7. Ankieta_oceny_praktyk 2021

 

 

—————————————————————————————————————–

(ARCHIWUM)

Wymagane dokumenty dostarczane przed praktyką:

Wzór podania o uwzględnienie wykonywanej pracy w miejscu zatrudnienia w ramach rozliczenia obowiązkowych praktyk – podanie_uwzglednienie_pracy_2020

Zgoda firmy (instytucji) na odbycie praktyk przez studenta – zgoda_firmy_2020

Wzór umowy o odbycie praktyki (jeśli wymagane) – wzor_umowy_2020

 

Wymagane dokumenty do zaliczenia praktyk z instytucji i przedsiębiorstw nierolniczych na Wydziale Ekonomicznym:

Studenci rozliczający praktyki na podstawie pracy wykonywanej w miejscu zatrudnienia (od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 ta forma zaliczenia praktyk przestanie obowiązywać):

1. Sporządzony „Raport z praktyk” (wersja elektroniczna/papierowa);

Raport z praktyk _ ekonomia

Raport z praktyk _ FiR

Raport z praktyk _ logistyka

Raport z praktyk_Turystyka i Rekreacja

Raport z praktyk _ zarządzanie


2. Wykaz obowiązków w pracy (wersja elektroniczna/papierowa);

3. Prezentacja o przedsiębiorstwie (instytucji) i zadaniach realizowanych w pracy (wersja elektroniczna).

Studenci odbywający praktyki (zgoda i/lub umowa z firmą):

1. Sporządzony „Raport z praktyk” (wersja elektroniczna/papierowa) – wzory jak wyżej.

2. Dziennik praktyk (wersja elektroniczna/papierowa):

Dziennik praktyk strona1

Dziennik praktyk strona2

Dziennik praktyk strona3

3. Zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z opinią (wersja elektroniczna/papierowa).

4. Prezentacja o przedsiębiorstwie (instytucji) i zadaniach realizowanych podczas praktyk (wersja elektroniczna).

5. Arkusz oceny miejsca praktyk (wersja elektroniczna):

Ankieta_oceny_praktyk

 

Uwaga: Rozliczenie praktyk odbywa się na końcu semestru V, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu z „opiekunem” grupy praktykantów.

 

Regulaminy praktyk, na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Ekonomicznego, znajdują się poniżej:

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Turystyka i Rekreacja

Zarządzanie

Ostatnia modyfikacja: 20/10/2021