Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja od roku akademickiego 2012/2013 realizowane są na Wydziale Ekonomicznym

Jest to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczący obszarów z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych, umożliwiający zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych oraz turystyki wiejskiej, hotelarstwa i gastronomii.
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, leśnych i rolniczych, są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla rożnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Po studiach są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podroży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych.

Studia licencjackie trwają trzy lata. Są prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających.
Na studiach magisterskich realizowane są trzy nachylenia programowe: Hotelarstwo i gastronomia, Organizacja ruchu turystycznego i Turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych. Dla każdego z nich przewidziano zajęcia o charakterze specjalizacyjnym.
Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia niestacjonarne (zaoczne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz inne informacje znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA lub na stronie SGGW.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja realizowane są zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych:
1) trzyletnie studia I-go stopnia (licencjackie);
2) dwuletnie studia II-go stopnia (magisterskie);

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (w trybie zaocznym – w formie 8 zjazdów, które odbywają się w piątki, soboty i niedziele).

 

Ostatnia modyfikacja: 08/03/2021