Szanowni Studenci,                                                                                             

Uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące COVID-19 oraz założenia hybrydowego systemu kształcenia w SGGW, a także mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie, zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla:

  • studentów trzeciego i piątego semestru studiów I stopnia,
  • studentów pierwszego i trzeciego semestru studiów II stopnia

będą odbywały się w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasada ta dotyczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych*.

Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi informatycznych, tj. aplikacji MS TEAMS oraz platformy Moodle z narzędziem BigBlueButton.

Podejmując taką decyzję wzięto również pod uwagę możliwości infrastruktury lokalowej Wydziału Ekonomicznego w odniesieniu do liczby studentów na I oraz II stopniu studiów (wielkości sal, przestrzenie wspólne oraz korytarze). Przykładowo w sali D-22 w budynku VI, która może pomieścić 200 osób, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym może obecnie przebywać 28 osób oraz wykładowca.

Informacja o zasadach prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla studentów pierwszego semestru studiów I stopnia zostanie podana w drugiej połowie września (zastosowany zostanie w tym przypadku system hybrydowy).

Obsługa studentów w dziekanatach odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego – w pierwszej kolejności zalecany jest kontakt drogą elektroniczną.

Przypominam, że rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 planowane jest 1 października. Zajęcia na studiach niestacjonarnych będą realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Dziekana zamieszczonym na stronie Wydziału.

Konsultacje dla studentów powinny być prowadzone przez nauczycieli akademickich w formie zdalnej, raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin w aplikacji MS Teams lub tradycyjnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uczelniana uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10.00. Ze względów epidemicznych, zapraszamy na transmisję, która odbędzie się na platformie YouTube SGGW.

Powyższe założenia mogą ulec zmianie, z uwagi na bieżące decyzje podejmowane przez MNiSW i zalecenia sanitarne (GIS).

Życzę wszystkim studentkom i studentom Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie dużo zdrowia i wytrwałości w okresie „zdalnego nauczania”.

                                                                                                    

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

*Powyższa decyzja była konsultowana z Samorządem Studentów WE SGGW.