English version

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny”

„Journal of Tourism and Regional Development”

ISSN 2353-9178

Informacja o czasopiśmie

Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” („Journal of Tourism and Regional Development”) wydawane jest od 2014 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest ono kontynuacją serii wydawnictw naukowych publikowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Zgłaszane artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Funkcję redaktora naczelnego TiRR pełni prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW, a sekretarza dr Jan Zawadka.

Artykuł opublikowany w „Turystyka i Rozwój Regionalny”, z uwagi na fakt spełniania przez każdy numer czasopisma wymogów stawianych monografiom naukowym (m.in. posiadanie numeru ISBN, wskazanie redaktorów naukowych poszczególnych numerów, a także tytułów tych numerów), traktowany może być jako rozdział w monografii (20 punktów według aktualnej punktacji).

Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny” wynosi 500 zł (brutto).

 

 

Rada Programowa

 • Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Gołębiewski – SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak – PSW w Białej Podlaskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Olena Slavkova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Josu Takala – University of Vaasa (Finlandia)
 • Prof. Brigita Žuromskaite – Mykolas Romeris University (Litwa)
 • Prof. Lubov Mykhaylova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 • Prof. Ivan Mostoviak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)
 • Prof. Vitaliy Rybchak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)

 

Komitet Redakcyjny

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Sekretarz Redakcji: dr Jan Zawadka
 • Redaktorzy tematyczni
 • Turystyka: prof. dr hab. Henryk Tracz, prof. dr hab. Irena Ozimek, dr inż. Agata Balińska
 • Doradztwo i przedsiębiorczość: dr inż. Anna J. Parzonko, dr inż. Anna Sieczko
 • Zarządzanie informacją: prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, dr inż. Ewa Jaska, dr inż. Agnieszka Werenowska, dr inż. Ewa Stawicka
 • Rozwój regionalny: dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. nadzw. dr hab. Iwona Kowalska
 • Redaktor językowy (język polski): mgr Agata Kropiwiec
 • Redaktor językowy (język angielski): dr Christian Richter
 • Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Joanna Kisielińska

 

Tematyka publikacji

Periodyk pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki, przedstawicieli branży oraz władz administracji publicznej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół zagadnienia szeroko pojętej turystyki oraz rozwoju regionalnego.

Indeksacja w bazach

Czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus, BazEkon oraz POL-index.

 

Informacje dla autorów

 1. Do oceny i publikacji przyjmowane są niepublikowane wcześniej opracowania w języku polskim bądź angielskim dotyczące szeroko pojętej problematyki turystyki oraz rozwoju regionalnego.
 2. Artykuły należy przesłać drogą elektroniczną (w formacie MS Word) na adres e-mail: jan_zawadka@sggw.pl lub tirr@sggw.pl.
 3. Objętość artykułu wraz z tabelami, wykresami, fotografiami itp. nie powinna przekraczać 12 stron przy rozmiarze strony A4 i marginesach po 2,5 cm z każdej strony.
 4. Artykuł powinien być napisany czcionką typu Times New Roman 12 pkt., odstępu między wierszami 1,5.
 5. Obowiązuje następujący układ pracy:
  • Imię i nazwisko autora (-ów) oraz jego afiliacja.
  • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
  • Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (5-15 wierszy).
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-6).
  • W artykułach w języku angielskim tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim nie są wymagane.
  • W strukturze artykułu należy wyodrębnić niepunktowane: wstęp z określonym celem, metody badań, wyniki badań (dyskusję), podsumowanie oraz literaturę.
  • Adres do korespondencji (pocztowy i internetowy).
 6. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście przy użyciu kursywy i pogrubienia, ale bez podkreślania wyrazów i zdań.
 7. Szerokość tabel, wykresów, obrazków i innych form graficznych nie może przekraczać 13 cm, a ich wysokość 17 cm; do ich numeracji stosować należy cyfry arabskie. Wszystkie tabele, wykresy, obrazki i inne formy graficzne powinny posiadać tytuł i źródło oraz być opracowane wyłącznie w skali szarości.
 8. Wykresy, tabele, schematy itp. muszą być edytowalne – powinny być tworzone w edytorze tekstu MS Word, a nie zamieszczane w formie zdjęć lub kopiowane z arkusza kalkulacyjnego Excel – uniemożliwia to niezbędną czasem ich edycję.
 9. Powołując się w tekście na publikacje innych autorów należy wykorzystywać przypisy dolne wg wzoru:
  – M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 466.
  – A. Panasiuk: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 53-58.
  – A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1, s. 35-36.
  – Korzystając ze źródeł internetowych, należy podać adres strony oraz datę dostępu według wzoru: www.sggw.pl, 20.01.2016.
  Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37.
   
  Kolejne cytowania tego samego dzieła: A.P. Wiatrak: Wpływ agroturystyki… op. cit., s. 37.
 10. Literaturę należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:
  • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • Panasiuk A.: Jakość w gospodarce turystycznej. [w:] Gospodarka turystyczna. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1.
 11. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
 12. Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
 13. W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwritingoraz guest authorship Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
 14. Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony egzemplarz pracy drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

 

Procedura recenzji

Procedura recenzji artykułów zgłoszonych do czasopisma Turystyka i Rozwój Regionalny jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Redakcja TiRR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
 2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego TiRR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
 3. Artykuły recenzowane są przez osoby spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autorów.
 4. Redakcja czasopisma ma na uwadze, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu a recenzentami.
 5. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji (formularz recenzji).
 6. Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
 7. Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
 8. W przypadku otrzymania dwóch recenzji negatywnych artykuł zostaje odrzucony.
 9. W przypadku uzyskania dwóch skrajnych recenzji powoływany jest trzeci recenzent, dokonujący rozstrzygającej oceny.
 10. Redakcja TiRR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w ostatnim numerze TiRR w danym roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

Czasopismo jest wydawane w formie papierowej.

Współpracujący recenzenci

Balińska Agata, Bogusz Małgorzata, Brelik Agnieszki, Brodziński Zbigniew, Daniłowska Alina, Franc-Dąbrowska Justyna, Gołębiewska Barbara, Guzal Dec Danuta, Jaska Ewa, Kisielińska Joanna, Kowalska Iwona, Krzyżanowska Krystyna, Nesterchuk Yuliia, Niedziółka Arkadiusz, Ozimek Irena, Pakhucha Elina, Paliszkiewicz Joanna, Parzonko Anna, Polishchuk Valentyn, Roman Michał, Satoła Łukasz, Sieczko Anna, Siedlecka Agnieszka, Sikora Jan, Sikorska-Wolak Izabella, Skoczek Tadeusz, Słodowa- Hełpa Małgorzata, Sokolova Sofiia, Stawicka Ewa, Tabor Kazimierz, Tracz Henryk, Tranczenko Ludmiła, Werenowska Agnieszka, Wiatrak Andrzej Piotr, Wołoszyn Jan, Zawadka Jan

 

Kontakt

Redakcja czasopisma „Turystyka i Rozwój Regionalny”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polska
e-mail: tirr@sggw.pl

https://www.we.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/

Opublikowane numery

Ostatnia modyfikacja: 20/05/2019