Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w piątek 11.12.2020 o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie dla studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Microsoft Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBmNTdjM2UtYjU0Zi00YmE2LTk2ZWYtMzc0MzdiZmRiZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22f6146dc2-5a68-4ce1-9b90-e910857cf4f8%22%7d

Serdecznie zapraszamy,

Prodziekani WE