Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

Zgodnie z komunikatem JM Rektora SGGW z dnia 3 września 2021 roku, w którym zostały zawarte zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przekazuję informacje dotyczące rozwiązań, które będą zastosowane na Wydziale Ekonomicznym.

Należy podkreślić, że w kontekście nadal obowiązującego stanu epidemii w Polsce najważniejsze jest to, aby wszyscy pracownicy, doktoranci oraz studenci czuli się bezpiecznie – przypominam, że naszą społeczność akademicką tworzy ponad 3,5 tysiąca studentów oraz prawie 200 pracowników badawczo-dydaktycznych i administracyjnych.

W związku z tym na Wydziale Ekonomicznym plany zajęć zostały przygotowane tak, aby pamiętać o zdrowiu naszej społeczności akademickiej, a jednocześnie realizować wszystkie programy studiów oraz zachować wysoką jakość kształcenia. Szczegółowe plany zajęć będą systematycznie zamieszczane na stronie Wydziału około 20 września.

Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynikają z konieczności osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programach studiów, liczebności grup, wielkości oraz dostępności sal na kampusie SGGW, a także konieczności zachowania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego (wietrzenie sal, dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa).

W przypadku dużych grup wykładowych zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne będą realizowane, w większości przypadków, w trybie stacjonarnym lub mieszanym. Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą wykorzystywać metody i techniki kształcenia na odległość jako wspieranie procesu kształcenia oraz umożliwienie ograniczenia kontaktu bezpośredniego w sytuacjach tego wymagających.

Wybór formy przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pozostawia się w gestii koordynatorów przedmiotów. Możliwa jest forma stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platform Moodle lub MS Teams, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 133 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Obsługę studentów w dziekanatach prowadzi się w formie stacjonarnej. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów zaleca się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sytuacjach, które nie wymagają fizycznej obecności studentów. Przedłużenia legitymacji studenckich dokonuje się w dziekanatach wydziałów, zgodnie obowiązującymi zasadami.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz obsługa studentów w dziekanatach odbywają się z zachowaniem obowiązujących wytycznych i wymogów sanitarnych.

Powyższe decyzje zostały konsultowane i zaakceptowane przez Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w Polsce organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.

Władze Wydziału Ekonomicznego