Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 oraz stanowisko Ministra wyrażone w liście do rektorów,  po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji i opinii członków naszej Społeczności Akademickiej, przekazuję następujące zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022:  

 1. Zajęcia dydaktyczne w SGGW co do zasady są realizowane w sposób stacjonarny, w siedzibie uczelni lub w formie zajęć terenowych poza SGGW. Liczebność grup w poszczególnych zajęciach ustalają dziekani wydziałów zgodnie z programem studiów i Zarządzeniem nr 49/2019 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 października 2019 r. w sprawie pensum dydaktycznego z późn.zm.
 2. Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość wspiera proces kształcenia i umożliwia ograniczenie kontaktu bezpośredniego w sytuacjach tego wymagających. Sugeruje się rozważenie możliwości prowadzenia w sposób zdalny zajęć realizowanych w dużych grupach wykładowych (na kierunkach o dużej liczbie studentów), zajęć wykładowych z przedmiotów do wyboru, zajęć o charakterze seminaryjnym, proseminaryjnym, a także konsultacji dla studentów.
 3. Na studiach niestacjonarnych zaleca się zaplanowanie wykładów realizowanych w formule zdalnej w piątki w godzinach popołudniowych, co ograniczy studentom konieczność dojazdów i  dodatkowych noclegów.
 4. Wybór formy realizacji zajęć (forma stacjonarna/zdalna) pozostawia się do decyzji dziekana oraz koordynatora przedmiotu z zastrzeżeniem, że rekomendacja dotyczy zajęć, w których nie jest niezbędna fizyczna obecność studenta w celu realizacji założonych efektów uczenia się.
 5. Jeśli w planie zajęć przewidziane są zajęcia realizowane w sposób zdalny, rekomenduje się, by zajęcia realizowane stacjonarnie i zdalnie odbywały się w inne dni tygodnia. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie oddzielnych dni na zajęcia stacjonarne i zdalne, zaleca się by zajęcia stacjonarne były realizowane jako pierwsze w danym dniu, a zajęcia zdalne rozpoczynały się minimum 2 godziny po zakończeniu zajęć stacjonarnych. Rekomenduje się, by przygotowując plany zajęć uwzględniające zajęcia zdalne, rozpoczynać od planowania zajęć stacjonarnych odbywających się w salach ćwiczeniowych, których liczba jest ograniczona ze względu m.in. na specyfikę tych zajęć.
 6. W odniesieniu do studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, organizację i tryb prowadzenia zajęć pozostawia się do ustalenia przez dziekanów wydziałów w porozumieniu
  z kierownikami poszczególnych studiów.
 7. Wybór formy przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pozostawia się w gestii koordynatorów przedmiotów. Możliwa jest forma stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platform Moodle lub MS Teams, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 133 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się, określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Obsługę studentów w dziekanatach prowadzi się w formie stacjonarnej. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów zaleca się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sytuacjach, które nie wymagają fizycznej obecności studentów. Przedłużenia legitymacji studenckich dokonuje się w dziekanatach wydziałów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz obsługa studentów w dziekanatach odbywają się z zachowaniem obowiązujących wytycznych i wymogów sanitarnych.
 10. Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2021/2022 planuje się w formie stacjonarnej, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wydziały. Uroczysta Uczelniana Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30.09. 2021 r. o godz. 10:00 w Auli Kryształowej.
 11. Kwaterowanie studentów w domach studenckich odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem i obowiązującymi zasadami sanitarnymi. Stołówki studenckie i punkty gastronomiczne zlokalizowane na terenie SGGW funkcjonują zgodnie obowiązującymi wytycznymi dla tego typu działalności.

 

Ewentualne zmiany w organizacji kształcenia w SGGW w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 będą reakcją na dynamikę zachorowań na COVID-19, wytyczne GIS, decyzje MEiN oraz Rządu RP.

 

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie